1865 – Geschiedenis van Noord-Nederland

GESCHIEDENIS VAN Noord -Nederland.

GOEDKOOPE UITGAAF.

DOOR DEN SCHRIJVER HERZIEN,
met opvolging der spelling, aanbevolen door de Redactie van
‘t “Woordenboek der Nederlandsche taal.”

EERSTE DEEL AMSTERDAM, GEBROEDERS KRAAY. 1865.

 

Mr. J. VAN LENNEP

AAN ZIJN KINDEREN VERHAALD.

EERSTE AFDEELING.

VAN DEN TIJD DER BATAVIEREN TOT AAN DE VERENIGING DER
NEDERLANDEN ONDER KAREL VAN OOSTENRIJK.

VIJFDE DRUK,

DOOR DEN SCHRIJVER HERZIEN,

met opvolging der spelling, aanbevolen door de Redactie
van ‘t “Woordenboek der Nederlandsche taal.”

AMSTERDAM. – GEBROEDERS KRAAY.

INHOUD.

Hoofdstukken 1 tot en met 16 ontbreken in deze reproduktie.

ZEVENTIENDE HOOFDSTUK.

Jan II. — Onlusten, door de Zeeuwsche edelen verwekt. —
Oorlog met bisschop Willem. — Zijn dood. — Gwy van
Henegouwen Bisschop. — Oorlog met Vlaanderen. — Strijd
op Duiveland. — Beleg van Zierikzee. — Holland door de
Vlamingen veroverd — en op hen herwonnen. — Zeeslag in
‘t Gouwe. — Zierikzee verlost. — Dood van Renesse en van
Jan II. 97

ACHTTIENDE HOOFDSTUK.

Krijgsbedrijven van Reinout I. — Onlusten in Friesland. —
Schieringers en Vetkoopers. — Wapenstilstand tusschen
Holland en Vlaanderen. — Beleg van Vollenhove. — Dood
van bisschop Gwy. — Frederik van Zirik wordt Bisschop. —
Twisten tusschen Reinout I en zijn zoon. — Deze laatste
verkrijgt het bewind. — Dood van bisschop Frederik. —
Jakob van Oudshoorn, Jan van Bronkhorst, Jan van Diest,
Bisschoppen. — Invloed van Holland en Gelre op het
Bisdom. — Friesche onlusten. — Dood van Willem III. —
Regeering en knj gsbedrij ven van Reinout II. 1 07

NEGENTIENDE HOOFDSTUK.

Krijgsbedrijven van Willem IV — Jan van Arkel
Bisschop. — Beleg van Utrecht. — Tocht tegen Friesland.

— Willem IV sneuvelt. — Dood van Reinout II van Gelre.

— Reinout III. — Keizerin Margareta met Holland en
Zeeland verlijd. — Bestuur van hertog Willem, als Verbeider.

— Bisschop Jan beoorloogt Holland en den heer van
Bronkhorst. — Pestziekte. — Twist der Hekerens en
Bronkhorsten. — Willem V Graaf. — Begin der
Hoeksche en Kabbel jauwsche twisten. 117

TWINTIGSTE HOOFDSTUK.

Geldersche en Hollandsche oorlogen. — Willem V graaf van
Holland — wordt krankzinnig. — Aalbrecht Ruwaard.

— Eduard hertog van Gelre. — Voorst genomen. — Jan
van Vernenburg bisschop van Utrecht. — Dood van hertog
Eduard — en van hertog Reinout. — Twist om de opvolging.

— Willem van Gulik Hertog. — Arnold van Hoorn
Bisschop. — Puttenstein genomen. — Floris van
Wevelinkhove Bisschop. — Oorlog tusschen Gelre en
Brabant. 126

EEN-EN-TWhNTIGSTE HOOFDSTUK .

Willem van Gelre trekt naar Lithouwen. — Frederik
van Blankenheim bisschop van Utrecht. — Dood van
hertog Willem. — Reinout IV Hertog. — Dood van
graaf Willem V — Aalbrecht Graaf. — Moord vanAleid
van Poelgeest. — Oorlog met Jan van Arkel. — Willem VI
Graaf. — Val van het Huis van Arkel. — Dood van graaf
Willem VI. 139

TWEE-EN-TWINTIGSTE HOOFDSTUK.

Gravin Jakoba. — Jan van Beyeren, eerst Ruwaard, daarna
Graaf. — Jan van Brabant. — Dood van hertog Reinout IV
— Filips van Borgondiën Ruwaard. — Zweder en
Rudolf bisschoppen van Utrecht. — Huwelijken van
Jakoba. — Haar dood. 150

DRIE-EN-TWTNTIGSTE HOOFDSTUK.

Aarnout, hertog van, Gelre. — Filips van Borgondiën,
graaf van Holland. — Oorlog op zee met de
Oosterlingen. — Onlusten in Holland. — Twisten over
de bisschoppelijke waardigheid tusschen Gijsbrecht van
Brederode en David van Borgondiën. — De laatste
wordt Bisschop. — Friesche zaken. — Dood van Filips. —
Karel, graaf van Holland. — Krijgsbedrijven der
Hollanders en Zeeuwen op zee. — Onlusten in Holland en in
‘t Sticht. 161

VIER-EN-TWINTIGSTE HOOFDSTUK.

Geldersche onlusten. — Hertog Aarnout afgezet door
zijn zoon Adolf — weder hersteld — verkoopt zijn
Hertogdom aan Karel van Borgondiën — sterft. — Karel
wordt Hertog van Gelre. — Zijn krijgsbedrijven — en
dood. *~ 174

VIJF-EN-TWINTIGSTE HOOFDSTUK.

Maria van Borgondiën. — Het Groot Privilegie haar
afgeperst. — Gentsche beroerten. — Adolf van Gelre door
de Vlamingen aan hun hoofd gesteld — sneuvelt. —
Huwelijk van Maria met Maximiliaan. — Onlusten in
Holland — in ‘t Sticht — en in Gelderland — ‘t welk zich aan
Maximiliaan onderwerpt. — Dood van Maria. 1 82

ZES-EN-TWINTIGSTE HOOFDSTUK.

Filips II, Graaf van Holland. — Onlusten te Hoorn. — Die
stad bestormd en geplunderd. — Onlusten in ‘t Sticht. —
Heldendood van Schaffelaar. — Utrecht door Maximiliaan
bedwongen. — Jan van Egmond wordt Stedehouder en
de heerlijkheid Egmond tot een Graafschap verheven. —
Jonker Fransen-oorlog. — Kaas- en Broodsvolk. 188

ZEVEN-EN-TWINTIGSTE HOOFDSTUK.

Maatschappelijke gesteldheid in Friesland. — Macht en
invloed van Groningen. — Twisten tusschen de
Jongemaas en Sjaardemaas. — Swobbe Lauwa. —
Leeuwarden door de Schiermgers geplunderd. —
Mislukte inval der Hollanders. — Nieuwe onlusten. — Otto
van Langen door Maximiliaan naar Friesland gezonden. —
Juw Dekema tot Potestaat gekozen, doch zonder gevolg. —
Twisten tusschen Juw en Goslik Jongema. —

Baldadigheid der vreemde huurbenden. — Dood van Juw
Jongema. — Harinxma uit Groninger gevangenschap
verlost. — Friesland aan Hertog Aalbrecht geschonken —
en onder zijn regeering gebracht. — Oorlog met
Groningen. 201

ACHT-EN-TWINTIGSTE HOOFDSTUK.

Karel van Egmond als Hertog van Gelre gehuldigd. —
Zijn oorlogen tegen Filips. — Graaf Edzard wordt Heer
van Groningen. — Dood van Filips. — _Zijn zoon Karel
erft de Nederlanden. — Margareta van Oostenrijk,
Landvoogdes. — Geldersche oorlogen. — Nijkerk,
Bommel, Arnhem verrast. — Oorlogen in
Groningen. — De Stad verlaat Edzard en huldigt Karel
van Egmond. — Krijgsbedrijven van dezen in
Friesland. — Groote Pier. — Karel van Oostenrijk in de
Nederlanden gehuldigd. — Zijn eerste verrichtingen. 214

NEGEN-EN-TWINTIGSTE HOOFDSTUK.

Filips van Borgondiën, Bisschop van Utrecht. — De
Zwarte Bende. — Friesland aan koning Karel
afgestaan. — Dood van Maximiliaan. — Karel
wordt Roomsch-Koning. — Onlusten in Spanje. —
Oorzaken der Godsdiensthervorming. — Hare gevolgen.
— Plakkaten daartegen afgekondigd. — Jan de Bakker
verbrand. — Oorlog met Frankrjk. — Onlusten in ‘t
Oversticht. — Paus Adriaan. — Friesland aan de
Gelderschen ontweldigd. — Dood van bisschop Filips. —
Hendrik van Beyeren volgt hem op. — Huwlijk van
keizer Karel — en geboorte van zijn zoon Filips. 226

DERTIGSTE HOOFDSTUK.

Oorlog tusschen Gelre en het Sticht. — Karel V wordt
Heer van Utrecht en Overijsel. — Dralen der
Hollandsche steden in het opbrengen der
oorlogslasten. — Tocht van Maarten van Rossem naar
den Haag. — Tegenspoed der Gelderschen. — Vrede
met Karel van Egmond — en met Frankrijk. —
Strooptocht van Kristiaan van Denemarken in
Holland. — Dood van de landvoogdes Margareta. —
Maria van Oostenrijk volgt haar op. — Onlusten, door de
Wederdoopers verwekt, voornamelijk te Munster en te
Amsterdam. — Oorlog wegens het sluiten van de Sond.
— Karel V wordt Heer van Groningen. — Oorlog
met Frankrijk. — Dood van Karel van Gelre. 238

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *