Uniforme VNECE woordenlijst voor het radioverkeer in de binnenscheepvaart

In verband met het Corona virus adviseren wij u het laatste reisadvies van het Ministerie te lezen op Reisadvies Nederland Wereldwijd

Hieronder de volledige tekst van Resolutie Nr. 35 vertaald in het Nederlands van de door de VNECE Hoofdwerkgroep Voor Het Vervoer Over De Binnenwateren in 1996 aanvaarde gestandaardiseerde VNECE woordenlijst voor het radioverkeer in de binnenscheepvaart (TRANS/SC.3/141).

De tekst is bijgewerkt conform document TRANS/SC.3/141/Corr.1 uit 1997.

De originele tekst is voor het eerst gepubliceerd in 1997 (ECE/TRANS/NONE/97/92). Deze publicatie bevat de tekst van de Resolutie in het Engels, Frans, Russisch, Duits en Nederlands. Ter bevordering van het gebruik van de woordenlijst is de paginanummering van de verschillende versies identiek.  U kunt de originele tekst, inclusief de vertalingen, downloaden via de link in de bronvermeldingen onderaan deze pagina.

UNIFORME WOORDENLIJST VOOR HET RADIOVERKEER IN DE BINNENSCHEEPVAART

INHOUDSOPGAVE Resolutie nr. 35:

  • Uniforme VNECE woordenlijst voor het radioverkeer in de binnenscheepvaart.
  • Bijlage: Uniforme VNECE woordenlijst voor het radioverkeer in de binnenscheepvaart
  • I. Inleiding
  • II. Algemene bepalingen
  • III. Begripsomschrijvingen
  • IV. Spelling
  • V. Aanbevolen uitdrukkingen

UNIFORME VNECE WOORDENLIJST VOOR HET RADIOVERKEER IN DE BINNENSCHEEPVAART Resolutie nr. 35 (Aanvaard door de Hoofdwerkgroep voor het vervoer over de binnenwateren op 10 oktober 1996) De Hoofdwerkgroep voor het vervoer over de binnenwateren Zich bewust van de noodzaak de veiligheid van de scheepvaart te verzekeren en het milieu te beschermen, waar een toename van het internationale transport op de binnenwateren wordt voorzien ten gevolge van een toenemende internationale handel; In de wens de ontwikkeling van het internationale transport op de binnenwateren te vereenvoudigen door het overwinnen van mogelijke taalbarrières;

Overwegende dat het gebruik van een uniforme terminologie voor het schip-schip verkeer, de nautische informatie en het verkeer tussen schip en havenautoriteiten zal bijdragen aan de hiervoor genoemde doeleinden; Rekening houdende met de relevante onderdelen van het verslag van de Werkgroep voor het uniformeren van de technische en veiligheidsvoorschriften in de binnenvaart tijdens haar twaalfde zitting (TRANS/SC.3/WP.3/24) voor wat betreft een uniforme terminologie; Aanvaardt de uniforme VN/ECE woordenlijst voor het radioverkeer, die als bijlage bij deze resolutie is gevoegd en die beschikbaar is in de Duitse, Engelse, Franse, Nederlandse en Russische taal; Beveelt aan dat de regeringen: De tekst van de uniforme VN/ECE woordenlijst beschikbaar stellen aan transportbedrijven in de binnevaart, politie, havenautoriteiten en andere bevoegde autoriteiten (eventueel vertaald in andere talen in gebruik op hun grondgebied); en Alle hierbij belanghebbende partijen verzoeken de overeengekomen uitdrukkingen van de woordenlijst te gebruiken, in het bijzonder in die gevallen, waarbij het noodzakelijk is om taalproblemen in het radioverkeer te overwinnen; Verzoekt de regeringen aan de Uitvoerend Secretaris van de Economische Commissie voor Europa mede te delen of zij deze resolutie overnemen; Verzoekt de Uitvoerend Secretaris van de Economische Commissie voor Europa de vraag met betrekking tot de toepassing van de onderhavige resolutie periodiek op de agenda van de Hoofdwerkgroep voor het vervoer over de binnenwateren te plaatsen.

Bijlage UNIFORME VNECE WOORDENLIJST VOOR HET RADIOVERKEER IN DE BINNENSCHEEPVAART

I. INLEIDING

De uniforme VN/ECE woordenlijst voor het radioverkeer is tot stand gebracht met het oogmerk tot:
– verbetering van de veiligheid van de scheepvaart en het voeren van schepen;
– uniformering van de uitdrukkingen gebruikt voor de communicatie in de binnenvaart.

Het is geenszins de bedoeling hiermede de “Code européen des voies de navigation intérieure” (CEVNI) of bijzondere lokale voorschriften te vervangen dan wel daarmee in tegenspraak te komen. Het is evenzo niet de bedoeling de huidige radiotelefonie praktijk, zoals vermeld in het Radioreglement gepublideerd door de Internationale Telecommunicatie Unie (ITU), te vervangen.

II. ALGEMENE BEPALINGEN

1. PROCEDURES/BESCHRIJVING VAN BERICHTEN Om aan te geven dat men de zinnen en uitdrukkingen uit de onderhavige woordenlijst wil gebruiken, kan men één van de twee volgende berichten uitzenden: “Ik ga de uniforme VN/ECE woordenlijst voor het radioverkeer gebruiken.” “Gebruikt u alstublieft de uniforme VN/ECE woordenlijst voor het radioverkeer.”

(a) Wijze van oproepen De oproep wordt als volgt gedaan:
– maximaal driemaal de naam of een andere identificatie van het radiostation dat opgeroepen wordt;
– de woorden HERE IS (of ingeval van taalproblemen het woord DE, dat met behulp van de codewoorden DELTA ECHO wordt gespeld);
– maximaal driemaal de naam of een andere identificatie van het radiostation dat de oproep uitzendt. Indien evenwel de omstandigheden voor het tot stand brengen van de verbinding goed zijn, kan de hiervoor omschreven oproep vervangen worden door:
– éénmaal de naam of een andere identificatie van het radiostation dat opgeroepen wordt;
– de woorden HERE IS (of ingeval van taalproblemen het woord DE, dat met behulp van de codewoorden DELTA ECHO wordt gespeld);
– tweemaal de naam of een andere identificatie van het radiostation dat oproept.

Nadat de verbinding tot stand is gebracht, mag de naam of de andere identificatie slechts éénmaal worden uitgezonden.

(b) Wijze van antwoorden De oproep wordt als volgt beantwoord:
– maximaal driemaal de naam of een andere identificatie van het radiostation dat oproept;
– de woorden HERE IS (of ingeval van taalproblemen het woord DE, dat met behulp van de codewoorden DELTA ECHO wordt gespeld);
– maximaal driemaal de naam of een andere identificatie van het radiostation dat opgeroepen wordt. Indien evenwel de omstandigheden voor het tot stand brengen van de verbinding goed zijn, kan de hiervoor omschreven oproep vervangen worden door:
– éénmaal de naam of een andere identificatie van het radiostation dat oproept;
– de woorden HERE IS (of ingeval van taalproblemen het woord DE, dat met behulp van de codewoorden DELTA ECHO wordt gespeld);
– tweemaal de naam of een andere identificatie van het radiostation dat opgeroepen wordt.

(c) Oproep aan alle schepen Radiostations in het verkeersgebied voor de nautische informatie moeten meldingen aan alle schepen op de volgende wijze uitzenden:
– éénmaal de woorden TO ALL SHIPS’ RADIO STATIONS;
– de woorden HERE IS;
– twee maal de naam of de andere identificatie van het radiostation dat het bericht uitzendt;
– de tekst van het bericht. Tenzij anders aangegeven in het bericht mogen de radiostations die het ontvangen geen ontvangstbevestiging geven. De onder a tot en met c voorgestelde formuleringen zijn in overeenstemming met de Regionale regeling betreffende de marifoondienst in de binnenvaart van 1996.

2. NOOD -, SPOED – EN VEILIGHEIDSBERICHTEN

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *